PAISATGES EXTERIORS

PAISAJES EXTERIORES

OUTDOOR LANDSCAPES

servei de paisatgisme

Aquest apartat comprèn des del disseny integral de tot tipus d'espais verds fins a les col·laboracions amb professionals d'altres disciplines com l'arquitectura, l'interiorisme o l'enginyeria.

Tenint en compte les condicions i elements del lloc d'actuació i les necessitats del client es desenvolupa el projecte que evoluciona des de l'estadi inicial o avant-projecte on es plantegen els criteris generals, al projecte executiu on es defineixen les característiques i els detalls, fins a la direcció d'obra quan s'implanta la proposta a l'espai.

servicio de paisajismo

Este apartado comprende desde el diseño integral de todo tipo de espacios verdes hasta las colaboraciones con profesionales de otras disciplinas como la arquitectura, el interiorismo o la ingeniería.
Teniendo en cuenta las condiciones y elementos del lugar de actuación y las necesidades del cliente se desarrolla el proyecto que evoluciona desde el estadio inicial o anteproyecto donde se plantean los criterios generales, al proyecto ejecutivo donde se definen las características y los detalles, hasta la dirección de obra cuando se implanta la propuesta en el espacio.

landscape service

This section covers from the design of all types of green spaces to collaborations with professionals from other disciplines such as architecture, interior design or engineering.
Taking into account the conditions and elements of the place and the needs of the client the project is developed from the initial stage or preliminary project where the general criteria are raised, to the detail project where the characteristics and details are defined, to the site management when the proposal is implemented in the space.

PROJECTES DESTACATS

PROYECTOS DESTACADOS

FEATURED PROJECTS